קבוצת העידכונים

בשעת רצון עניתיך

הזוהר היומי 51

נציב יום

קופות צדקה

IMG-20231218-WA0019

תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 14.23.41_5b64d33e

קאבר מבחן דף היומי 119

קאבר זמני היום לשבוע פרשת נשא התשפד

נר התמיד
לכבוד הרב מרדכי שרעבי זיע"א
שנה גודל טקסט

תולדותיו ונפלאותיו 

 

לידת רבינו הקדוש זיע"א

בשנת התער"ב זרח השמש בעיר שרעב אשר בתימן, עם לידת רבינו לאביו ר’ יהודה, ונקרא שמו מרדכי. כאן החלה מסכת חייו המופלאה של רבינו, הרצופה בעבודת ה’ ובעסק התורה, אשר האירו פני תבל בחכמתו ובתורתו.

אביו של רבינו נפטר עוד טרם לידתו. ושנתיים לאחר מכן בהיותו תינוק רך בשנים, נפטרה עליו גם אימו, בשביעי של פסח. רבינו ואחותו נתגדלו בבית סבם, ושם שאבו יראת שמים מיוחדת, קדושה וחסידות.

 

ללמוד וללמד

בקטנותו, ינק רבינו תורה וקדושה, מסבו הקדוש ר’ יפת אברהם תעזי זצוק"ל, ובנוסף לזה זיכוהו מן השמים ליצוק מים על ידיו של המקובל האלקי חסידא קדישא ופרישא ר’ חיים סינואני זצוק"ל, ולמד מפיו תורה במשך שנתיים ימים, ובכך עלה ונתעלה, ויהי לאילנא רברבא. 

בהיותו צעיר לימים, והוא בן שמונה שנים בלבד, מינו חכמי תימן את רבינו לרבן המכונה ‘מארי’, והיה מרביץ תורה בעדרים, כל חכמי עירו הכירוהו כי ידיו רב לו בתורה ונתיבותיה.

רבינו לימד ‘תלמוד בבלי’ בתלמוד תורה בתימן, ותלמידיו מנו כמאה תלמידים, להם העביר רבינו את הלימוד במתק שפתיים, בתבונה ובטוב טעם, והתלמידים שתו בצמא את דבריו. בזקנותו התבטא על כך רבינו באומרו, כי תלמידיו היו גדולים ממנו בשנים, והיו כבני שש עשרה או שבע עשרה, ועל אף שהיה צעיר מהם, באו בהמוניהם לשמוע תורה מפיו.

באחד השיעורים סיפר רבינו, שבדרשת הבר מצוה שלו, דרש בפני רבני עירו, והשמיע בעל פה, את כל שבעים סוגי הטרפויות שיש בבהמה, עם הסבר רהוט על כל דבר ודבר, ואמר הלכה הלכה מהרמב"ם, מתובל בש"ס ופוסקים, כמו כן נבחן על כל הלכות טרפות וקיבל תעודה מגאוני תימן.

כשמלאו לרבינו חמש עשרה שנים, עמד למבחן פומבי בפני כל חכמי שרעב, על כל ארבעה טורים ומשנה תורה, ונסמך לרבנות ע"י החכמים.

 

כל התורה בעל פה

ידיעותיו המיוחדות בתורה היו פרי עמלו, כמו ששח לתלמידיו, שהיה מכין את הלימוד קודם שהולך ללמוד אצל רבו, ששים פעמים, ואחר השיעור היה חוזר עוד ששים פעמים, נמצא שכל לימוד היה משנן כמאה ועשרים פעמים, ובכך נחקקו לו דברי התורה בעצמותיו, כמו שמעידים תלמידיו כי רבינו ידע את כל ארבעה טורים עם הבית יוסף ושו"ע ונושאי כליו הכל בעל פה. וכשהיו לומדים בישיבת המקובלים, את דברי הטור והב"י, רבינו היה ללא ספר פתוח לפניו, וכשהקורא היה טועה, מיד היה רבינו מעמידו על טעותו.

 

| הקלטה בה נשמע מו"ר רבי מרדכי שרעבי בדברי תורה

 

נישואיו

בהגיע רבינו לפרק הנושא אשה, נשא לאשה את הרבנית לאה ע"ה, שידוך זה הוצע לרבינו כשהיה בדרכו מהעיר עדן לעיר שרעב, מטרת נסיעתו היתה כדי לישא אשה מבנות שרעב, אך בהגיעו לכפר ‘אצ’ויחה’, הוצע לו שידוך מאחת המשפחות המיוחסות בכפר, את מרת לאה - ביתו של הרב המקובל ר’ זכריה בן סעדיה מודחי זצוק"ל. רבינו נתרצה מיד לשידוך, וזמן קצר אחר שהוצע השידוך נשאה רבינו. 

הרבנית היתה אז בת תשע שנים בלבד, גם הרבנית היתה יתומה מאמה אשר נפטרה בעת לידתה, ונקרא שמה בישראל לאה כשם אמה שהיתה קרויה ג"כ בשם זה. כך נבנה הבית המיוחד שלאורו התחממו רבבות מעם ישראל, וממנו הופץ אור התורה לאלפים ולרבבות...

 

עליית רבינו לארץ ישראל

תשוקתו של רבינו ואהבתו לארץ ישראל היתה רבה עד מאוד, כל ימיו המתין בתפילה שיזכהו האל לעלות ולחנן את עפרה של ארץ הקודש. ובסיעתא דשמיא נתמלא רצונו, ומיד אחר נישואיו, בשנת התרצ"ב, עלה רבינו הקדוש עם הרבנית ע"ה לארץ הקודש.

השלטון בארץ תימן גזר איסור מוחלט על היהודים לצאת את גבול ארצו, ובכדי שלא ירגישו בהם תושבי העיר, הוכרחו לעזוב את ביתם ורכושם בתימן, ואף אורות דלוקים השאירו בביתם. הרב והרבנית יצאו בשיירה לארץ ישראל יחד עם ר’ שמואל חדד ז"ל ומשפחתו שהיה מידידי רבינו.

בהגיעם ארצה ירד רבינו מהספינה בהתרגשות רבה ונשק את אדמתה של ארץ הקודש שכל כך ייחל לחונן את עפרה וזכה לשכון בארץ אשר עיני ה’ אלקיך בה.

 

נטיעות בקרקע העליונה

04הרב שרעבי מחייך

בהגיעם לנמל יפו הועברו העולים לעיר ‘רחובות’, שם הוכרחו לעבוד בפרדסים, כתמורה לקבלת מחייתם, גם לבית רבינו הגיעו האחראים, והודיעוהו כי למחר יהיה עליו ליטוע לפחות עשרה נטיעות.

רבינו המשיך כהרגלו לעסוק בתורה בהתמדה ובחשק רב, ולא שת ליבו להתעסק בנטיעות ומילי דעלמא, לעת ערב הגיע הממונה לביתו של רבינו, ושאלו נחרצות על סיבת השתמטותו מעבודת הנטיעות אשר מוטלת על כלל התושבים. 

חייך רבינו ואמר: ‘אני נטעתי עשרה נטיעות בקרקע העליונה’. כוונת רבינו היתה שע"י התעמקותו בתורת הסוד, ייחד הספירות העליונות עשרה במספר, ונטע שם נטיעות יקרות.

הממונה שלא הבין למה התכוון רבינו, חשבו למשוגע, ועל אתר פטר את רבינו מן העבודה, כך יכל רבינו להמשיך גם בימים קצרים אלו בהם שהה בעיר רחובות, לעסוק בתורה כדרכו בקודש.

אחר ימים אחדים, רבינו גמר אומר בליבו לעלות לירושלים עיה"ק ביודעו שמקום מושבו הוא בירושלים, וכן עשה, הטעין יחד עם רעייתו את חפציהם על הרכבת, ובאו לירושלים.

בהגיעו לירושלים עיר הקודש התנודד רבינו כמה פעמים, עד אשר הגיע לחצר הקדושה, חצר ישיבתו, ברח’ שילה אשר בשכונת מחנה יהודה, ושם קבע את מקום מושבו.

 

בישיבת בית אל

09חכמי פורת יוסף עם הרב שרעבי
| מו"ר זצוק"ל עם חכמי ישיבת פורת יוסף

 

תשוקתו ותאותו של רבינו היתה, לזכות להסתופף בקרבתם של גדולי המקובלים בישיבת בית אל בעיר העתיקה, אשר הם מעתיקי השמועה מדור לדור עד רבינו הרש"ש זיע"א.

רבינו הרגיש כי מן השמים סייעוהו, שזכה לשכון בירושלים, ומידי יום אחר תפילת שחרית היה מכתת רגליו אל בית המדרש ק"ק חסידים ‘בית אל’, שם למד מפי הגאון המקובל רבן של חסידים ר’ שלום הדאיה זצוק"ל.

מלבד זאת, הצטרף רבינו לישיבת רחובות הנהר שעמד החסיד המקובל חכם שאול דוויק הכהן זצוק"ל המכונה ‘השד"ה’, ויצק מים על ידיו. לאחר פטירת השד"ה בשנת תרצ"ג, למד רבינו עם המקובלים בבית הכנסת מגן דוד, אשר כיהן בה בנו של השד"ה ר’ אליהו דוויק, עד שנת ת"ש - עת פרוץ מלחמת העולם השניה. כמו כן למד בישיבת אמת ליעקב, שם שמע את שיעוריו של הצדיק המקובל ר’ יעקב לופס זצוק"ל.

 

פתיחת ישיבת נהר שלום

05ישיבת נהר שלום

בשנת התש"ח כאשר נחרבה ישיבת בית אל בעיר העתיקה חשש רבינו זיע"א שיתבטל מנין המכוונים שמתפללים את כל שלשת התפילות בכוונות, ומיד טרח לפתוח מנין של מקובלים, שרובם היו ממקובלי בית אל, שהמשיכו את השושלת המפוארה של תורת הקבלה, והתפילות בכוונות.

כך לפני למעלה משבעים שנה הקים רבינו את ישיבתו ישיבת המקובלים ‘נהר שלום’, יחד עם עמיתו המקובל ר’ אברהם הכהן שהיה עוד מהמכוונים בישיבת בית אל בעיר העתיקה, והיה מכתת רגליו ממקום למקום, כדי להחזיק את הישיבה הגדולה ‘נהר שלום’.

את שם הישיבה קרא מו"ר על שמו של המקובל האלקי רבינו שר שלום שרעבי זיע"א אשר נודע בגודל קדושתו והשגותיו בסודות התורה. לא בכדי בחר מו"ר ראש הישיבה זצ"ל, לקרוא את הישיבה על שמו של רבינו הרש"ש ז"ל, אלא מפני שמשאת נפשו ושאיפתו היתה, להעמיד תלמידים שידעו להתפלל בסידור כוונות הרש"ש זיע"א, בדרך המסורה דור אחר דור מישיבת בית אל, וכל כולה של הישיבה אינה אלא המשך ישיבת בית אל. 

כבר בחצות הלילה היו משכימים קום מורינו הרב זצ"ל עם תלמידיו ועוסקים בתורת הסוד, עד זמן התפילה, ובהגיע זמן התפילה הכינו עצמם בדחילו ורחימו, ועמדו להתפלל מתוך כובד ראש עם הנץ החמה, מתוך סידור התפילה שסידר הרש"ש הקדוש זלה"ה. לאחר התפילה היה לומד רבינו זצ"ל עם תלמידיו, טור עם בית יוסף והרמב"ם מידי יום ביומו.

ואכן לאחר טירחה ויגע רב, זכה מו"ר ראש הישיבה זצוק"ל להעמיד תלמידים הרבה בלימוד חכמת הקבלה בכלל, ובכוונות הרש"ש בפרט, ואפשר דאלמלא מו"ר זצ"ל היה משתכח לימוד זה והתפילות בכוונות.

 

שיעוריו הקדושים

06הרב שרעבי והרב עובדיה
| מו"ר זצוק"ל יחד עם מרן שר התורה רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

יומו של רבינו היה עמוס לעייפה בשיעורים קדושים, מלפני תפילת שחרית עם תלמידיו המקובלים, ולאחמ"כ שיעורים רבים בכל מקצועות התורה, אליהם היו מתאספים מכל הסוגים ומכל הגוונים, לשמוע דברותיו הטהורות, ושיעוריו המחכימים.

רבינו זירז תמיד את הבעלי בתים שיתמידו בקביעת עיתים לתורה. ובפרט הבהיר באזניהם שלא יפסידו אפי’ יום אחד מהקביעות, כי אם תעזבני יום - יומיים אעזבך. והיה רגיל לומר שאף מי שנאנס ולא יכל להגיע לתחילת השיעור, יתאמץ לבוא באמצע השיעור, ואפי’ לסוף השיעור יבוא. ואף אם יגיע כשיאמרו הקהל “ר’ חנניא בן עקשיא" גם זה לטובה הוא, כי השקידה וההתמדה ערכה גדול מאוד מאוד.

 

זכות לימוד והפצת הקבלה

באחד משיעורי המוסר, מתוך הספר הקדוש ראשית חכמה, סיפר רבינו שראה בחלומו את הגביר המרומם, הצדיק המקובל, ר’ ניסים נחום זצוק"ל, ובידו מטה. שאלו רבינו: מה המטה הזה אשר בידך? והשיב לו: כי זה מטהו של מלך המשיח, ובשעת הגאולה ניתנה לו הזכות ליתן המטה הזה בידו.

שאלו רבינו: ומפני מה זכית לכך? ויען ויאמר לו: מפני שזכה ע"י פעולותיו בחייו לקרב את זמן הגאולה הרבה מאד ע"י שהרבה בלימוד הקבלה, וסייע בתמיכה גדולה לכל מי שיכנס ללמוד קבלה אצל זקן המקובלים בדור שעבר, הגאון המקובל ר’ שאול דוויק הכהן זצוק"ל, ואף הקים את ישיבתו “רחובות הנהר", שהיתה מתנוססת לתפארת בשכונת הבוכרים וחכמים רבים נהרו אליה, ומלבד זאת היה דואג לתת ללומדים תמיכה חודשית ביד רחבה, ובזכותו יצאו מישיבה זו רבנים גדולים בפשט ובקבלה שהם היו מקובלי הדור שעבר.

ואמר על זה מו"ר עט"ר המקובל האלקי ר’ בניהו שמואלי שליט"א, מפני מה זכה רבינו זיע"א שהראו לו כן בחלומו, כי כמעשה ר’ ניסים כן מעשהו, שע"י הקמתו את ישיבת נהר שלום, ע"מ להמשיך את שושלת הקבלה והתפילות בכוונות, וכן ע"י שהרביץ תורה בעדרים שנים רבות, והעמיד דור של מכוונים, בודאי שעל ידו נתקרבה הגאולה עוד ועוד... 

 

רבן של כלל ישראל

08הרב שרעבי על רקע ספריה

רבינו זיע"א היה מקפיד מאוד להצניע את תוקף גדולתו וקדושתו, והיה מונע את הפרסום בכל כוחו, רק מעטים אשר זכו להשתתף בשיעורים ידעו את גודל קדושתו, הנהגותיו המופלאות, ושהיה מלומד בניסים ונפלאות.

בשנת תשכ"ח נחלה רבינו מהתקף לב חמור, ואושפז בבית החולים שערי צדק הישן. לאחר מכן סיפר רבינו, כי בזמן שהותו בבית החולים, גילו לו מן השמים שגמר את התיקון שלו בעולם. ואם הוא רוצה להמשיך לחיות, עליו לזכות את הרבים ע"י שיקבל קהל לרפואה ברכה וישועה. ורבינו זיע"א הסכים לזה, ואחר זמן מה יצא מכלל סכנה, ושב לאיתנו.

מאז נתפרסם רבינו בפי כל, ונעשה רבן של כלל ישראל, עשרות אנשים היו משחרים לפתחו בכל יום, רבינו זיע"א שליבו היה רחמן ורך, היה משתתף ובוכה בצערם של הבאים, ומברכם לישועה וברכה. ואם יש איזה חולי או צרה מיוחדת, היה עורך להם תיקון עוונות לרבינו הרש"ש, או פדיון נפש, והכסף שלקח מהם בעבור התיקון היה מחלקו לישיבה ולתלמידים, ורבים נושעו מתפילותיו. גם היה מדריך את כל האנשים על שמירת השבת וכשרות וטהרת המשפחה, ורבים השיב מעוון.

 

ובשביעית יצא לחפשי...

07הרב שרעבי בכותל
| מו"ר זצוק"ל בתפילה בכותל המערבי

רבינו זיע"א קידש עצמו בעשותו ‘תשובת הקנה’, דהיינו שהתענה במשך שש שנים רצופות, וזכה למדרגת ‘ובשנה השביעית יצא לחפשי חינם’ דהיינו חינם מיצר הרע, שאין יצה"ר שולט עליו.

רבינו זיע"א בכח קדושתו וצדקתו, ובכח דביקותו בתורה הקדושה, היה רואה למרחקים עצומים, וידע עתידות באופן מוחלט. כמאמר חכמינו, איזהו חכם הרואה את הנולד. והיועץ בו כשואל באורים ותומים, כל תשובה חקוקה בסלע, מדויקת להפליא. רוח הקודש היתה מפעמת בקרבו, וידע לומר נסתרות ותעלומות, אשר נסתרו מעיני בני אדם.

 

המשך שושלת הקודש

ישיבת המקובלים בתפארתה

רבינו זיע"א עוד בחייו מינה את תלמידו חביבו המקובל האלקי חסידא קדישא ופרישא, ראש הישיבה שליט"א, לעמוד ולכהן בראשות הישיבה, ולהיות שליח ציבור בתפילות הכוונות בישיבה הקדושה, שכידוע שהמנהג בישיבת המקובלים בית אל של הרש"ש זיע"א, שראש הישיבה המכונה ‘הרב החסיד’ הוא העובר לפני התיבה בתפילות הכוונות. 

רצונו ומאויו של רבינו זצוק"ל מתגשמים ומתקיימים, וישיבתו הקדושה אשר יסד ממשיכה בדרכיו ביתר שאת וביתר עז, בהגדלת שורות התלמידים, וחכמי הקבלה, ובהפצת תורת הזוה"ק והקבלה על פני תבל. וכן בקירוב רחוקים וזיכוי הרבים.

ומרגלא בפומיה של מו"ר הגאון המקובל כמוה"ר בניהו שמואלי שליט"א, שכל החיל אשר עושה הישיבה למען עם ישראל, הן בהפצת התורה והקבלה לאלפים ולרבבות, והן בזיכוי הרבים, בקירוב רחוקים וגמילות חסדים, הכל הוא ע"י תפילותיו הטהורות של מו"ר בשמים אשר עומד ומתפלל במרומים ומשגיח בעינא פקיחא על הישיבה הקדושה.

כידוע שגם כיום השיעורים בתורת הקבלה הנמסרים מידי יום בישיבתו של רבינו ‘נהר שלום’ ע"י גדולי חכמי המקובלים, הם שיעורים עמוקים ואבני יסוד להבנת חכמה מופלאה זו. לא פלא שבשיעורים אלו מתקבצים ובאים חכמים ורבנים ראשי ישיבות ויושבי על מידין מכל קצוות ירושלים עיה"ק.

 

03שיעור הזוהר הגדול בעולם
| מו"ר המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א במסירת שיעור הזוהר העולמי


שיעור הזוה"ק העולמי שנמסר ע"י מו"ר עט"ר שליט"א בכל יום ראשון בשבוע,
משודר בכל נקודות הלווין של חברת ‘דר וסוחרת’ לכל העולם כולו. ובכך זוכים כלל עם ישראל לקבל את שפע הקדושה, והמוסרים חוצבי להבות של הזוהר הקדוש, אשר חיברו התנא האלקי רשב"י זיע"א.

מרכז היכלא דרשב"י להפצת הזוה"ק שהוקם ע"י מו"ר שליט"א מפיץ מידי שנה אלפי סטים של הזוה"ק במהדורות שונות, מפוארות בתכלית הפאר וההדר. כמו כן מפיץ המרכז, מאות אלפי חוברות של סדר פיטום הקטורת המחולקים חינם לכלל ישראל ועוד ועוד.

סידורי הכוונות אשר היו למשאת נפשו של מו"ר הרב שרעבי זיע"א, נערכו ונסדרו מחדש בתוספת ביאורים והערות, באותיות כתב אשורית מאיר עיניים, בלמעלה מארבעים כרכים!!!

התפילות בסידורי הכוונות נערכים בישיבה מידי יום תמידין כסדרן, ובסיעתא דשמיא מזמן אשר יסדם רבינו מרדכי שרעבי זיע"א ועד היום לא מחסרים תפילה בכוונות האריז"ל והרש"ש זיע"א, וכתב על כך הגאון רבי חיים פלאג’י זיע"א, שכל התפילות של כל עם ישראל, עולים להיכל התפילות בשמים דרך תפילות המקובלים, המכוונים בכוונות האר"י הקדוש והרש"ש זלה"ה בירושלים עיה"ק.

לא פלא אם כך, שזהו היה כל שאיפתו וטירחתו של רבינו זיע"א, להעמיד דור של מקובלים אשר מכוונים בתפילותיהם בכוונות האריז"ל והרש"ש.

כמה נחת רוח ושמחה עצומה יש לכבוד מו"ר זיע"א בעולמות העליונים, בראותו את תלמידיו הגדולים ממשיכי דרכו, מעמידים עוד תלמידים רבים, אשר עומדים להתפלל מתוך סידורי הכוונות של האריז"ל והרש"ש.

נחת רוח כפולה ומכופלת, בראות רבינו, שכותלי הישיבה צרים מהכיל, את ריבוי חכמי המקובלים, המתקבצים ובאים בימים הנוראים ובימי חג הסוכות מכל קצוות ירושלים עיה"ק, להתפלל בישיבתו הקדושה, עד כדי כך, שהוצרכה הישיבה להקים סוכת ענק בחג הסוכות, המשתרעת על פני כל החצר הקדושה של ביתו של רבינו זיע"א, ועלותה הכוללת עולה על סך 150,000 ₪. וטרם נשמע כדבר הזה בעולם כולו, שבחבורה אחת ישנם קרוב למאה מכוונים בכוונות נענועי הלולב עפ"י האריז"ל והרש"ש אשר נערכים למעלה משעה תמימה.

 

ישיבת המייש"ר

ההמשך לקירוב הרחוקים שייסד רבינו

 

המרכז הרוחני הגדול לבעלי תשובה ישיבת המייש"ר נקראת על שמו של רבינו המקובל האלקי הרב מרדכי יהודה יפת שרעבי זיע"א, והוקמה לאחר פטירתו, ע"י כבוד מורנו ורבנו המקובל הגאון הרב בניהו שמואלי שליט"א.

הישיבה מהווה, מרכז רוחני ותורני להפצת אור התורה, בעיר בת ים וסביבותיה. אברכי הישיבה שוקדים על התורה ועל העבודה, הן בלימוד הפשט וההוראה, והן בלימוד תורת הנסתר. בכל ערב יוצאים מאברכי ורבני הישיבה, להרצאות ולזיכוי הרבים ברחבי העיר וסביבותיה.

מידי יום מתקיימים בישיבה הקדושה, שיעורי תורה לכלל הציבור, מתוך אוירה של אחדות, אהבה הדדית, וקירוב לבבות.

בישיבה ישנה מדרשיה לבחורים צעירים, לקרב את ליבם לאביהם שבשמים, וללמדם את הדרך אשר ילכו בה, עפ"י התורה והמסורת היהודית.

בית ההוראה שע"י הישיבה, המיועד לעזרה ולמענה בכל נושא תורני והלכתי, מסייע רבות לכלל תושבי האיזור כולו, הן במענה טלפוני בכל יום, והן בהפצת חוברות וחומר בענייני הלכות טהרת הבית.

מפעל החסד שבתוככי הישיבה, לחלק מידי יום שישי מזון ומצרכים לכבוד שבת קדש לנזקקים ולקשיי יום.

בימים אלו, הישיבה מקימה מקוה טהרה, לרוחת הציבור הקדוש. כידוע מעלת הטבילה במקוה שמטהרת את האדם ומעברת מעליו כל טומאה ומרעין בישין, וע"י לימוד התורה בטהרה יחיש ה’ את גאולתינו ופדות נפשינו השתא בעגלא ובזמן קריב. אמן.