באנר 150.150 זמני היום

באנר 150.150 מבחן דף היומי

קופות צדקה

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

קבלת תענית

סדר קבלת תענית לתיקון חילול שבת

נוסח קבלת תענית ע"פ רבינו יוסף חיים לרוצה להתענות עבור תיקון חילול שבת

סדר קבלת תענית לתיקון היסוד

נוסח קבלת תענית ע"פ רבינו יוסף חיים לרוצה להתענות עבור תיקון היסוד

סדר קבלת תענית לתיקון עוון נדה

נוסח קבלת תענית ע"פ רבינו יוסף חיים לרוצה להתענות עבור תיקון עוון נדה

סדר קבלת תענית לתיקון עוון גויה

נוסח קבלת תענית ע"פ רבינו יוסף חיים לרוצה להתענות עבור תיקון עוון גויה

טו בשבט

סדר טו בשבט

סדר לימוד לטו בשבט מהזוה"ק ודברי רבותינו ז"ל, ברכות ואכילת הפירות וקטעים נבחרים מתוך ספר עץ השדה של מו"ר שליט"א

תפילה על האתרוג ביום ט"ו בשבט

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט"ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובקשה זו, וידוע הוא שיש קבלה ביד חכמי אשכנז ז"ל שצריך לבקש ביום ט"ו בשבט בפרטות על האתרוג שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג

מלחמה

תפילה לשחרור השבויים

תפילה לשחרור השבויים מהרה"ג המקובל האלקי המלוב"ן כמוהר"ר יהודה פתיה זיע"א

קמיע לשמירה והגנה ליוצאי הצבא

קמיע מיוחד עם שמות הקודש לשמירה והגנה

בקשת אל נקמות

על טבח תשרי תשפ"ד שינקום ה' מבני ישמעאל נקמת דם עבדיו השפוך

בקשת י"ג מידות רחמים והכנעת אויבנו ושונאנו

בקשת י"ג מידות רחמים מספר לשון חכמים

פרנסה

פרשת המן - סגולה לפרנסה

פרשת המן - סגולה לפרנסה לומר בכל יום את פרשת המן. סגולה מיוחדת לאמרה ביום שלישי בשבוע של פרשת בשלח. לקריאה נוחה וברורה לחצו על הקישור..

סגולות בדוקות

פיטום הקטורת הארוך

קריאת פיטום הקטורת מסלקת את המוות, מרפאת את החולה, מובטח לאומרה שלא ינזק כל אותו היום, ינצל מכל מיני דינים קשים וממחלות, יזכה בפרנסה ועשירות וימצא חן וחסד...

תפילה וסגולה למקשה ללדת

תפילה וסגולה מועילה למקשה בלידתה

סדר מעשה הקרבנות

כל העוסק ב'סדר הקרבנות' כאילו הקריב אותם הקרבנות, ומוחלים לו על כל עוונותיו ומליצי יושר מלמדים עליו זכות בשמים

סגולה להצלחה במשפט

ישנם כמה סגולות כדי להצליח במשפט באתר ניתן למצוא מקבץ סגולות שיסייעו לכם להצליח במשפט. כנסו לאתר וקראו...

ימים נוראים

תפילת הרש"ש לאומרה אחרי קול נדרי

אחרי קול נדרי של יום הכיפורים אומרים תפילה זו שסידרה מו"ר הרש"ש זיע"א

חודש אלול

קריאה ליום כ"ט אלול

בקשה ולימוד ליום חמישי לבריאת העולם

קריאה ליום כ"ז אלול

בקשה ולימוד ליום שלישי לבריאת העולם

קריאה ליום כ"ח אלול

בקשה ולימוד ליום רביעי לבריאת העולם

תפילה ובקשה לחודש אלול

סגולה נפלאה לומר מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת מזמור לדוד ה' אורי וישעי ובקשה שסידר רבנו הבן איש חי לומר בימי אלול

כללי

תפילה להשקיט תינוק הבוכה

פרק תהילים המקובל מרב האי גאון ותפילה מרבי יהודה פתיה שיסייעו להשקיט תינוק הבוכה

תפילת הרש''ש

תפילת הרש''ש היא תפילה הנאמרת בכל לילה לאחר אמירת תיקון חצות. וכן טוב לאמרה בכל עת רצון, בכל המקומות הקדושים וקברי הצדיקים....

סדר ברכת המזון

סדר ברכת המזון השלם

תיקון חצות

תיקון חצות נוהגים לאומרו בחצות הלילה לעורר רחמי שמים ולהתפלל על בניית בית המקדש. תיקון חצות המלא לקריאה נוחה וברורה...

בין המצרים

תיקון חצות לימי בין המצרים

מנהג טוב וכשר מאוד לכל בעל נפש בכל ימי בין המצרים אחר חצות היום לבכות ולהתאבל על חורבן בית המקדש, לכן נוהגים בחצות היום לשבת על הארץ ולומר תיקון רחל בבכיה • זמן אמירתו מחצות היום ועד השקיעה

חודש סיון

תפילת השל''ה

תפילת השל"ה היא תפילת האבות על הבנים שיצליחו במעשיהם וימצאו זיווג כשר והגון • זמן רצון לאומרה הוא בערב ראש חודש סיון חודש בו ניתנה תורה שאז אנחנו נקראים בנים לה' אלקינו

גאולה

תפילת האור החיים הקדוש לקירוב הגאולה

תפילה זו תיקן האורח החיים הקדוש לאומרה בתפילת מוסף של יום הכיפורים בעת ששליח ציבור אומר "ויעבור" • מן הראוי לומר תפילה זו בכל עת מצוא

פסח

סדר מב מסעות

כתבו המקובלים ז"ל: כדי להנצל האדם ממקרים רעים ובפרט מחולי המגפה, יועיל מאד אמירת המסעות, ולכן נוהגין בערב פסח ללמוד קריאה זו

סדר בדיקת חמץ

בלילה שבין יג' ל-יד' בניסן בודקים את החמץ לאור הנר | סדר הבדיקה והביטול כולל תפילה מספר לשון חכמים

סדר שריפת חמץ

ביום יד' בניסן יקיים מצות הביעור על ידי שריפה | סדר שריפת חמץ והביטול

סגולת המקובל רבינו שמשון מאוסטרופוליא

סגולה נפלאה לאומרה בערב פסח

פורים

לשם יחוד קודם מתנות לאביונים

טוב ונכון לומר קודם מתנות לאביונים לשם יחוד זה

לשם יחוד קודם משלוח מנות

טוב ונכון לומר קודם משלוח מנות לשם יחוד זה

לשם יחוד קודם סעודת פורים

טוב ונכון לומר קודם הסעודה לשם יחוד זה

בקשה לפורים בעת הסעודה

בקשה לאומרה ביום פורים אחר מקרא מגילה, מתנות לאביונים ומשלוח מנות

חודש ניסן

פרשת הנשיאים

סגולה נפלאה לקרוא מראש חודש ניסן ועד יג' בניסן את פרשת הנשיא של אותו יום