באנר 150.150 זמני היום

באנר 150.150 מבחן דף היומי

קופות צדקה

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

י"ד אדר א' התשפ"ד פורים קטן.

י"ג אדר א' התשפ"ד הידור במצוות.

י"ב אד''א התשפ"ד הסבלן זוכה לשני עולמות.

י"א אד''א התשפ"ד המשכן שקול כנגד כל העולם פטירת ר' אברהם אביחצירא, פטירת החיד''א פטירת ה''אבני נזר''.

ט' אד''א התשפ"ד התכלית של קודש הקדשים- ארון הברית.

ט' אד''א התשפ"ד הארון נושא את נושאיו.

ז' אד''א התשפ"ד פטירת משה רבנו.

ו' אד''א התשפ"ד כל אחד והתרומה שלו.

ה אד''א התשפד הכנה להילולת משה רעיא מהימנא בז' אדר

ד אד''א התשפד מצות הצדקה הרב בניהו שמואלי

ג' אד''א התשפד מעניני פרשת תרומה, פטירת ר' אלה דוד רבינוביץ'- תאומים, פטירת ר' יעקב מונסה

ב אד''א התשפד השבת המלכה פטירת ר' יום טוב אלגזי.

ב אד''א התשפד רפואה לעולמים.

כט שבט התשפד למען יזמרך כבוד.

כח שבט התשפד כל השפע בא משמים.

כו שבט התשפד ענינים מפרשת השבוע.

כה שבט התשפד שבת קודש פטירת ר' ישראל סלנטר וחכם שאול שרעבני.

כה שבט התשפד ויחנו כל העם כאיש אחד.

כ"ב שבט התשפ"ד והייתם לי עם סגולה.

כא שבט התשפד שבת קודש הרב בניהו שמואלי

כ' שבט התשפ"ד מצות בקור חולים.

י"ט שבט התשפ"ד אנו תלויים רק במי שאמר והיה העולם.

יח שבט התשפד זהירות מדיבורים בבית הכנסת.

ט"ז שבט התשפ"ד ד' ילחם לכם ואתם תחרישון.

ט"ו בשבט התשפ"ד טו בשבט- שער השמחה.

י"ד שבט התשפ"ד ערב ט"ו בשבט פטירת ''פני יהושוע'', פטירת ר' יצחק אבוחצירא

י"ג שבט התשפ"ד מאן דבאי חיי יביא מזוני

י"ב שבט התשפ"ד טו בשבט- זהירות בברכות.

י"א שבט התשפ"ד שירת הים, גודל מעלת התורה הקדושה, בבית יראתם נוהגים כבוד

י"א שבט התשפ"ד לפעמים אדם מתחיל לעשות טוב- כבר נהיה קדוש

ט' שבט התשפ"ד מעלת הרש"ש גודל השלום פטירת ר' נסים מטרונג'י.

ח' שבט התשפ"ד המתנה החשובה ביותר בעולם זה התורה הקדושה.

ז' שבט התשפ"ד דברים להילולת הרש''ש הקדוש בשבת קודש י' שבט.

ו' שבט התשפ"ד עניו- סבלן, חשיבות התפילין הרב בניהו שמואלי.

ה' שבט התשפ"ד קרובים לגאולה- מתחזקים.

ד' שבט התשפ''ד שמחה בלמוד התורה- דבר גדול.

ב' שבט התשפ"ד ימי השובבים.

א' שבט התשפ"ד בראש חודש נפתחים מעינות החכמה.

כ"ט טבת התשפ"ד ערב ר''ח מעלת התשובה פטירת המהרי''ל מדיסקין, פטירת זקן המקובלים ר' יצחק כדורי.

כ"ח טבת התשפ"ד החיזוק היומי.

כ"ז טבת התשפ"ד דאגה לזולת הרב בניהו שמואלי.

כ"ו טבת התשפ"ד וירא בסבלותם

כ"ו טבת התשפ"ד נער בוכה זעקת ילדים העברים

כ"ד טבת התשפ"ד ענין המטה

כ"ג טבת התשפ"ד 4 עצות ללוחמים. פטירת ר' אברהם פלאג'י, פטירת ר' יצחק זרחיה אזולאי, פטירת ר' משה נבון

כ"ב טבת פ"ד מאחורי כח אחד יש כח גדול, לשוב בתשובה בכל הכח בימי השובבים

כ"א טבת התשפ"ד בכל צרתם לו צר פטירת ר' מצליח מאזוז

כ טבת התשפ"ד פטירת הרמב''ם, פטירת ר' יעקב אביחצריא

יט טבת התשפ"ד כל מי שתולה בטחונו בקב''ה, ה' מחסה בו בעוה''ז ובעו''ה

י"ט טבת התשפ"ד אומה מעל הטבע

י"ז טבת התשפ"ד יעקב אבינו מחובר היה תמיד למעלה פטירת ר' יעקב מדובנא, פטירת ר' חכם סלמאן מוצפי

ט"ז טבת התשפ"ד כח התפילה.

ט"ו טבת התשפ"ד דג חי- נגד הזרם, מי שהולך עם האמת -תמיד מנצח.

י"ד טבת התשפ"ד הצדיק- רואה למרחוק.

י"ג טבת התשפ"ד להתפלל על עמ''י ולהודות על הכל.

י"ב טבת התשפ"ד הקב''ה לעלא מכל נחמתא. הרב בניהו שמואלי.

י"ב טבת התשפ"ד יעקב, יעקב. בזמנים הנמוכים- קראו בל' חיבה.

י' טבת התשפ"ד אלקים חשבה לטובה. הרב בניהו שמואלי.

ט' טבת התשפ"ד עשרה בטבת.

ח' טבת התשפד תרגום השבעים, פגישת יוסף עם השבטים ויעקב אבינו.

ז' טבת התשפ"ד עוד יוסף חי הרב בניהו שמואלי

ו' טבת התשפ"ד כל אבא ואבא עתיד לתן את הדין על חינוך הילדים.

ה' טבת התשפ"ד חיזוק בענייני השעה.

ה' טבת התשפ"ד אף פעם לא להתלונן הרב בניהו שמואלי.

ג' טבת התשפ"ד 3 פעמים בשנה שמתקבל התפילה. פטירת ר' איבגדור עזריאל, פטירת ר' יעקב קצין, פטירת ר' אהרן צלוצקין.

ב' טבת התשפ"ד הדרך לזכות בבנים צדיקים.

א' טבת התשפ"ד השגחה על הילדים-זה דבר ראשון הרב בניהו שמואלי.

כ"ט כסלו התשפ"ד הכל ממנו יתברך- האדם צריך להיות בשמחה.

כ"ח כסלו התשפ"ד ללא הניסיונות- לא יכולנו להתרומם הרב בניהו שמואלי.

כ"ז כסלו התשפ"ד ימי חנוכה הרב בניהו שמואלי.

כ"ז כסלו התשפ"ד יהודי אש שלהבת קה הרב בניהו שמואלי.

כ"ה כסלו התשפ"ד אור השבת ואור החנוכה, לא להתיאש בסוף יקבל הכל הרב בניהו שמואלי.

כד כסלו התשפד התורה מעל לכל, ימי חנוכה, פטירת ר' חזקיה מדיני בעל 'השדה חמד'. הרב בניהו שמואלי.

כג כסליו התשפד הזכות של יוסף הצדיק, מעלת התשובה הרב בניהו שמואלי

כ"ב כסלו התשפ"ד מי שמוסר נפש- ה' משלם לו. הרב בניהו שמואלי

כ"א כסלו התשפ"ד העקר הגדול- הוא מי שלומד תורה, הכל זה סיבת הסיבות ועילת העילות. הרב בניהו שמואלי.

כ' כסלו התשפ"ד אסור להתפשר בחינוך הילדים הרב בניהו שמואלי.

כ' כסלו התשפ"ד אם אדם מכניע את יון הולך בצדקות נהיה ציון.

י"ז כסלו התשפ"ד שהכל יהפך לטובה. הרב בניהו שמואלי.

טז כסלו התשפ"ד גלגל חוזר בעולם, אדם עושה טוב יבוא טוב, לפתוח פה לטובה. הרב בניהו שמואלי

אתה דואג איך תחיה, ואיך תמות אתה לא דואג? פטירת רבי הקדוש ט"ו כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

הילולת הצדיקים ר' דוד אבוחצירא הי-ד עטרת ראשנו זיע-א י"ד כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

ויאבק איש עמו יד כסלו התשפד הרב בניהו שמואלי.

כולנו באנו לתקן י"ג כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

אין עוד מלבדו, פטירת המהרש''ל י"א כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

אין כוחי ועוצם ידי -י' כסלו תשפ"ד

ענייני דיומא ו מנחם אב תשפ"ג

הילולת האר''י הקדוש ה מנחם אב תשפ"ג

האר"י הקדוש מעלת תיקון חצות ג אב תשפ"ג

מהות האדם- תפילה ב מנחם אב תשפ"ג

כט תמוז תשפג ערב רח מנחם אב פטירת ר' יוחנן הסנדלר, פטירת רשי.

כח תמוז תשפ''ג עמי לא יתבונן.

כו תמוז תשפ''ג מי שמשים עצמו כמדבר- תלמודו יתקיים בידו. פטירת ר' יעקב עדס, פטירת בבא אלעזר.

כה תמוז תשפ''ג אין כוחי ועוצם ידי, העיקר זה כח התפילה.

כג תמוז תשפ''ג צריך להעביר על המידות ומן השמים יבואו דברים הכי טובים בעולם, בענין אהבת חינם, פטירת הרמ''ק.

כב תמוז תשפ''ג אהבת ד' ליהודי בלי תנאים, מעלת הרצון בעשיית מצוה.

כא תמוז תשפ''ג זהירות מנדרים ושבועות.

כ תמוז תשפג כשאדם הולך בתמימות, פטירת ר' אברהם חיים נאה.

יח תמוז תשפג ההפטרות בשבת מיז בתמוז עד ט' באב.

יז בתמוז תשפג צום שבעה עשר בתמוז.

טז תמוז תשפג תיקון חצות.

טו תמוז תשפג פטירת ר' חיים בן עטר, זהירות משנאת חינם.

י"ד תמוז תשפג, שכר מצוה במסירות נפש, הזהירות מלפרוץ חומות

י"ג תמוז תשפ"ג, תשובה כתריס בפני הפורענות

י"א תמוז תשפ"ג, צריך לדקדק בעניני השבת שיהיו מיוחדים רק לשבת פטירת ר' אלחנן וסרמן ופטירת ר' צבי הירש מזידיטשוב

י' תמוז תשפ"ג, עין רואה, לאל לאבד שלוות הנפש- להתחזק באמונה

ט' תמוז תשפג, מחיית עמלק וחבלי משיח

ו תמוז תשפ''ג, זכות גודל מצווה, פטירת ר' חיים דילרוזה

ד תמוז תשפ''ג שריפת התלמוד, פטירת רבנו תם, פטירת ''בעל ההפלאה'' פטירת ר' דוד שרגא,''זאת חקת התורה'' דא גזרה דאורייתא

ג תמוז תשפ''ג תורה קונים מתוך מסירות נפש

ב תמוז תשפ''ג בכח התורה ד נלחם לעמ''י

א תמוז תשפ''ג כל ימיו של האדם צריכים בקדושה, בתורה. כל מה שיכול להתיגע ולעמול בתורה

ל סיון ר''ח תמוז אם אדם מסיח דעתו מעט מיד הנפש הבהמית לוכדת את הנפש השכלית, פטירת ר' שלמה קלוגר, פטירת ר' יום טוב הלוי, ופטירת ר' יוסף שלש

כט סיון ער''ח תמוז קדשי בני ישראל לא תחללו- לא תמותו

כז סיון ערב ר''ח תמוז אפילו חרב חדה מונחת.. אל ימנע עצמו מן הרחמים, מן התשובה

כה סיון תשפ''ג פטירת ר' מרדכי אליהו

כד סיון תשפ''ג פטירת ר מסעוד אלחדד, האדם צריך לשים לב על שם מי קורא בנו

כג סיון הזהירות מן הכבוד, מן המחלוקת. תפילת ''והוא רחום

כב סיון תשפ''ג הקנאה.... מוציאין את האדם מן העולם, הכל זה לטובה

יח סיון תשפ''ג ראשית עריסותכם המחשבה הראשונה בבוקר תהיה בקדושה, זהירת בכשרות המאכלים

יז סיון תשפ''ג אם אדם שומר את העינים - זוכר את התורה, זוכה לשמירה עליונה

טו סיון תשפ''ג שמירת פה גורם להשראת השכינה,סגולה לפרנסה

יג סיון תשפ''ג מטעמים מפרשת השבוע, פטירת ר' יעקב מוצפי

יב סיון תשפ''ג האיש משה עניו מאד... על פני האדמה

יא סיון תשפ''ג זכרנו את הדגה ענייני פרשת שבוע. דברים לזכרו של הגרי''ג אדלשטיין

י סיון תשפג על פי ה' יחנו על פי ה' יסעו

ט' סיון תשפג שמחה בעשית המצוות פטירת ר יעקב חיים סופר בעל 'כף החיים'

ח סיון תשפ''ג התורה שיכת לכולם ובכל זמן

ה סיון תשפ''ג יום הששי הגדול, ערב חג השבועות

ג סיון אלו קרבנו להר סיני, לא ידח ממנו נדח פטירת ר' עובדיה מברטנורא, ופטירת ר' אורי זהר.

ב סיון בראתי תורה תבלין,החתן האמיתי מי שלוקח איתו את התורה, והמדות הטובות בעם ישראל.

כח אייר תשפג הכנה למתן תורה.

כז אייר תשפג אחדות התורה.

כו אייר תשפג הכל תלוי בי לפי מה אתה מכין תקבל.

כד אייר תשפ''ג התורה היא חיינו.

כא אייר תשפ''ג נשלמה פרים שפתינו, ערבות עם ישראל.

כ אייר תשפ''ג כח התורה הקדושה ופטירת ר' יוסף וולטוך.

יט אייר תשפ''ג אם אין קמח סימן אין לו תורה.

יא אייר תשפג ואהבת לרע כמוך.mp3

י אייר כח רשב''י והקדושה ובמעלת התפילה.

ט אייר תשפג הווי דן לכף זכות.

ז אייר תשפ''ב שבת מקור הברכה.

ו אייר תשפ''ג הזהירות מהגזל, והווי דן כל אדם.

ה אייר תשפ''ג מעלת התורה.

ד אייר תשפ''ג ואהבת לרעך כמוך.

ג אייר תשפ''ג עם ישראל קרוים אדם אחדות עם ישראל.

ב אייר תשפ''ג שומר פיו ולשונו.

כט ניסן תשפ''ג אין אדם נוקף אצבע מלמטה.

כח ניסן מעלת הענוה וזהירות מגאוה.

כז ניסן אומנות השתיקה.

כה ניסן תשפ''ג כח השתיקה.

כג ניסן תשפ''ג לא לשקץ את הנפש.

כ ניסן תשפ''ג הכנה לשביעי של פסח.

יד ניסן תשפ''ג ליל הסדר.

יג ניסן תשפ''ג פטירת מרן הב''י ופטירת האלשי''ך והכנה לליל הסדר.

יב ניסן תשפ''ג עשר מכות מעלת האמונה והצדקה.

יא ניסן תשפ''ג מעלת התפילה ובמיוחד ''ונצעק''.

ט ניסן תשפ''ג שבת הגדול בזמן מצרים מאורעות שקרו בתאריך זה.

ח ניסן תשפ''ג גודל מעלת סיום מסכת, נזיר. שתי ההקדמות לליל הסדר בליל הסדר ומעלת המצה.

ז ניסן תשפ''ג שבת הגדול וליל הסדר.

ו ניסן תשפ''ג הכנה לליל הסדר ויציאת מצרים.

ה ניסן תשפ''ג והיא שעמדה ותפקיד האדם לעשות רצון ה.

ד ניסן תשפ''ג הכנות לפסח, הבל פיהם של תינוקות בית רבן, מעלת הזריזות.

ב ניסן תשפ''ג הנקיונות בפסח וענין הקרבנות.

א ניסן תשפ''ג גודל מעלת חודש ניסן ומידת הענוה.

כט אדר תשפ''ג ערב ר''ח ניסן פרשת הקרבנות ,לרוץ לדבר מצוה וקר לדבר עבירה, מעלת התשובה.

כח אדר תשפ''ג הכנה לר''ח ניסן הענוה של משה רבנו והמתנות שנתנו בשמים.

כז אדר תשפ''ג ברכת האילנות ומעלת הצדקה פטירת בעל הלשם ופטירת מור חי'ים סילבני.

כו אדר תשפ''ג האורות בחודש ניסן.

כד אדר תשפ''ג חודש ניסן וכח הרצון בעבודת ה'.

כג אדר תשפ''ג מעלת התפילה וגודל המעביר על מידותיו.

כב אדר תשפ''ג ניסי עמ''י במדבר ופטירת המאור הגדול.

כא אדר תשפ''ג פסוק ''ויהי נועם'' ופטירת ''נועם אלימלך''.

כ אדר תשפ''ג השבת, והזהירות מהכעס במיוחד בשבת . מעלת יום כ' אדר פטירת הב''ח ופטירת הרד''מ ופטירת רש''ז אויערבך.

יז אדר תשפ''ג פרשת פרה.

טז אדר תשפ''ג לחשוב על הזולת.

טו אדר תשפ''ג יום הפורים.

יד אדר תשפ''ג מצוות ימי הפורים.

יג אדר תשפ''ג יום תענית אסתר והילולת ר יהודה החסיד ור' משה פינשטי'ין ויום הפורים.

יב אדר תשפ''ג מעלת הצדקה והשבת.

י אדר תשפ''ג מחי'ית עמלק.

ט אדר תשפ''ג ימי הפורים ועני'יני מגילת אסתר

ח אדר תשפ''ג בגדי הכה''ג וזהירות מהכעס.

ז אדר תשפ''ג הילולת רעיא מהימנא ומעלת הלבוש.

ו אדר תשפ''ג ערב הילולת משה רבינו ומעלת האמונה התמימה.

ה אדר תשפ''ג מעלת ההודאה וגדולת יום הפורים

ג אדר תשפ''ג הוקם בית המקדש ועלית עזרא הסופר פטירת ר' מרדכי יפה ופטירת האדרת, פטירת ר' יעקב מונסה.

ב אדר תשפ''ג השראת ד' בעולם, כתר תורה ומעלתה הגדולה

א אדר תשפ''ג ימי הפורים ומעלתם ועני'יני מגילת אסתר

אוהב שלום ורודף שלום פטירת אהרן הכהן, ופטירת ר' יוסף זרוק א מנחם אב תשפג.

שיתוף